Sunday, August 30, 2009

‍සොහොයුරන් සිව් දෙනකු හා එක් සොහොයුරියකගෙන් යුතු පවුලේ වැඩ් මහල්ව උපත ලබා සියනැ විදු මාතාවගෙන් උසස්පෙල දක්වා ඉගෙන එවක ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති බෙදුම්වාදී අරගලය නිමා කිරීමේ ඒකාය පැතුමින් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය පසෙකලා 1985 05 15 දින ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය‍ට එක් වුනෙමි.

පොලිස් පුහුණුව නිමා කොට කොටි ප්‍රහාරයෙන් අහිමිවූ මන්නාරම පොලිස් ස්ථානය යලි පවත්වාගෙන යාම සදහා 1985වසරේ මන්නාරමට පා තබා එහි වසර එකහමාරක් සේවය කලෙමි. ඉන් පසු වවුනියාව, මඩකලපුව, ත්‍රීකුණාමලය, අම්පාර, ‍ කොට්ඨාශයන්හි ක්‍රියාන්විත රාජකාරි වසර 11 කට අධික කාලයක්ද, අනෙකුත් ප්‍රදේශයන්හි වසර 13 ක කාලයක්ද, සේවය කොට දැනට ආබාධිත තත්වයෙන් පොලිස් මූලස්ථානයේ සුභසාධක කොට්ඨාශයේ රට දැය වෙනුවෙන් දිවිපිදූ, ආබාධිත ඇතුලුසියලු පොලිස්නිළධාරික් වෙනුවෙන් කලයුතු යුතුකම් ඉටුකිරීම‍ට කටයුතු සලසමින් සේවය කරමි.

1986 jir ukkdru m%foaYh එල්.ටී.ටී. kdhl uekd úlg¾ fkdfyd;a úlg¾ Tild úika Tyqf.a wkil hgf;a n, mrdluh mj;jdf.k ගිh jljdනුjls' flfiao h;a hñ lghl;la ioyd fmd,ia i:dkfhka tලිhg පිßila ගිhfyd;a Tවුka kej; fmdලිia ස්:dkhg weතු,a වේවිද hන්k fkdwkq udkh' fuu jif¾ uq,a ld,fha fmdලිia ස්:dkh පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ nia kej;=ïm, wi, ස්Ór f.dvkeගිල්,lh' fuu fmdලිia ස්:dkhg weතු,ajk mdr fomig jන්kg uqr l=á දෙකක්ද, fmd,sia ia:dkh bÈßmsg ;f,hsukakdru' uqrekalka m%Odk ud¾ගයද, fmd,sia ia:dkfhka jï me;a;g jkakg m,a,suqksh mdro" msgqmig yd ol=Kq mig jkakg jeg udhsfï isgu uqia,sñ ksjdi tlsfklg hdj ;,ajeg j,ska fjkaj msysgd තිබී we;' k.r uOHg jkakg fuh msysgd ;sîu tla me;a;lska wkdrCIs;h" uqia,sï ksjdi wi,u msysgd ;sîu wdrCIs; jf.au wkdrCIs; jkakg mq¨jk' Èfkl rd;%sfha meh 0800 g muk bÈß uqrl=á j,g fldá ත්‍රස්ත්‍රjd§ka m%ydrhla t,a, lr wdrCIdj ioyd isá ksළධාරීන් මරා දමා මෝටාර් ප්‍රහාර එල්ලකර පොලීසිය එම ස්ථානයේ තවදුරටත් පවත්වාගෙනයා නොහැකි තත්වයට විනාශ කර ඇත සෑහෙන පොලිස් නිළධාරින් ප්‍රමානයක් මුස්ල්ම් නිවාස අතරින් ඈතට දිව ගොස් දිවි ගලවාගෙන ඇත‍‍ එවක පොලිස් ස්ථාන ආරක්ෂාව සදහා තිබුනේ 303 රයිපල් සහ නො 12 සහ 16 පතොරොම් තුවක්කුය කොටි පොලීසියට ඇතුලුවී අවශ්‍ය දෑ රුගෙන ගිය අතර ප‍තොරොම් තුවක්කු පවොච්චි කල නොහැකි තත්වයට බිම ගසා විනාශ කර ඇති අතර 303 රයිපල් වල බෝල්ට් සියල්ල රුගෙන ගොස් කලපුවට විසිකර ගොස් ඇත.

miq Èk fmd,sia නිළධාරීන් සැගවුනු තැන් වලින් පැමින නිවෙන් කරැ ගොස් ඇත එවක හිටපු මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකද එසේම නිවසට ගොස් ඇත ඒ ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරාගැනීමේ අටියෙනි ‍මෙම පොලිස් ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකා යුධහමුදාව මගින් ආරක්ෂාව එහෙත් ප්‍රයෝජනයට ගැනිමට කිසිවක් ඉතිරිවී නැත මෙසේ සති දෙකක් පමන ගත වීමෙන් පසු අයි ඔ ටී පුහුණුව ලැබූ පොලිස් නිළධාරින් 18දෙනකු හා තවත් 25 දෙනකුගෙන් අලුත් පොලීසියක් මන්නාරම ලන්දේසි බලකොටුවේ හමුදා රැකවරණ යටතේ ආරම්භ විය එහෙත් මෙම පොලිස් ස්ථානයෙන් පිටත රාජකාරියක් නැත පොලිසියට පැමිනෙන අයට අවශ්‍ය රාජකාරි කර ඇත සිවිල් ජනතාව පොලිසියට කිසිදු ගරැසරැවක් නැත
fujeks iuhl 1985'05'15 Èk udoïfma hqO yuqod mqyqKq mdie,g we;=,;aj fmd,sia fiajhg ne§ ksmqK mqyqKqjla ,o hqO yuqod mqyqKq wkq Lkav 08 la úisr hdfï§ W'fmd'm' ;,ysáhd.u iy W'fmd'm' ch;s,l uy;d we;=¨ ksකොටුවේ ia:dmkh lsÍfuka miq tu ks,OdÍka y;,sia fofokl+ iu. මහගු පරිශ්‍රමයක් දරමින් ජීවිත පරදුවට තබා රට ජාතිය වෙනුවෙන් 1985'08'07Èනisgපො,sia ia:dkfhka neyer m%foaYfha සිවිල්a mßmd,kh mj;ajdf.k hduh' fmd,Sishg neÿk kjl ksඑසේ රාජකාරි කරගෙන යාමේදී මා මුලින් සදහන් කරන ලද කරුණු රජයේ ආයතන වල නිළධාරීන්ගෙන් හා යුධ හමුදාවේ නිළධාරීන්ගෙන් පැහැදිලි කර දැනගැනීමට හැකිවින. fuu ld,iSudj ;+, fldá fmd,Sishg myr fok Èk wkka;h" tl È.g Èk fol ;+k mjd jglrf.k m%ydr t,a, lrkjd' fmd,Sisfha wh uefrkjd " wdñtfla wh uefrkjd' cx.u ixpdr fhÿk;a tfyuhs' rel isg myr fokjd" ìïfndïn wgjkj" me;s fndïn wgjkjd" fjä m%ydr t,a, lrkjd' wm;a Èfkka Èk fíß fíß l,a f.jkj' මොකද uqia,sï ck;dj wmg ksru f;dr;+re §,d wmj wdrCId lrkj' tajdf.au fydo දමිල wh;a ysáh wmg f;dr;+re o/s,d wmf.a cSú; fír.;a;+ wjia:d f.dvla ;shkj' wdrCId fjkak fydo Wmfoia §,d ;shkj' ta whf.a Ôú; mjd j;a fkdis;d wmj wdrCId fjkak f;dr;+re §,d ;sfhkjd'

fufia ;d,h .; fjñka ;sìh§ 1986'08'30 Èk W'fmd'm' ;,ysáhd.u uy;d we;=¨ 19 fokl= Ôma r: ;=klska WoEik 09'30 g muk msglajQfha tjl ukakdru fmd,Sisfha fiajh l, ishhlg wêl ks

wm miqmiska .uka .;a cSma r: foflyso wm wkqLKavfhau ksගමන් කලෙමි. මේ jk jsg ,qKq f,ajdh jid jir lSmhla ගතවීS we;s බැවින් ck iQkH jQmd,q fmfoila jk ,qKq f,ajdh olskjd;a iu. wkdrCIs; nj ;yjqreùfoda ;,ysáhd.u uy;df.a wkska ßhÿrka yer wfklaish,a,kau jdyk j,ska nei ¨Kqf,ajdh wdrñnjk u. fomi isg mÍCId lrñkaරෙලamdro miq lr jk frdo ueÈka fjr, n,d bÈßhg wefooa§ jkfrdo ;=, ÿßka lsisfjl= ie.jqkq nj wfhl=mejiSh' túg tu ia:dkfha isg óg¾ foishmkyla muk ÿrg isú fokl= .uka lr mÍCId lr lsisjl= fkdue;s fyhska kej;;a mdrg meñk mdr fomi mÍCId lrñka bÈßhg .ukalf,uq'

අප සවුත්බාර් වෙරල තීරයේa meh 1$4 muk re§ fNdackd.drhg wjYH oE ref.k tu m%foaYfha f;dr;=re ,nd fok jHdmdßl "iïuÜá" hk who yuq úh' Tyqf.ka m%foaYh ms,sno f;dr;=re ,nd.;a w;r Tyq wmg lsisÿ wk;=re njla fkdue;s nj ie< කල හෙයින් නැවතත් අප ආපසු ගමන් කිරීමට ආරමිභ කලෙමු. අප ගමන පිටත්වී සැතපුමක් පමන ගොස් බැලීමේදී පසුපස ජීප්රත දෙක නොපෙනෙන බැවින් තලහිටියාගම මහතාගේ . style="mso-spacerun:yes"> leu¾m%d,dÊ weo.;a fofofkla ksfïYhlska mdr ueog mek wú wyi foig fhduq lr fjäWKav fm,la wyig fhduq lrk ,§' túg wm ish,a,kaf.aj fofk;a tfoig fhduq úh' wm is;=fõ fldá fokafkla weú;a wmg klalf,a odkj" fokakx cïnq lsh,d ys;kfldg ;,ysáhd.u uy;d CIKslj l%shd;aulù ish,a,ka oekqj;a lr fjä ;enQ ia:dkhg b;du;au ,xlr kj;ajk f,ig Wmfoia yd ksfhda. ,eìk' ud o yels fõ.fhka mojdf.k f.dia Tjqka mdrg mek fjä;nd w;=reoykajQ ia:dkh wkqudk lr Ômar:h keje;aúh' miqmi meñks Ôma r: folo tlsfklg óg¾ 50 l muk ÿßka miqmiska keje;aúk' wm fldá fofokl= fidhd bÈßhg meñksho oel.;yels jQfha Bg yd;amiska jQisÿùï fm,ls' wm uú;hg m;alrñka wmg óg¾ 50 la bÈßfha mdr fomi ;,a.ia y;rl neÈ wd¾'mS'Ô' wú 04 ls' fuu wú t,a,ù ;snqfka tl fm,g kj;d ;snQ wmf.a ðmar: 03 fj;h' ta iómfha miq miska leud weo.;a fldá 08 la muk ìu m;s;j isà' ' Tjqka w; fjk;a wú fkd;snqko" Tjqka iómfha à 56 w;e;sj leud weo.;a 12 la muk ìu m;s;j bÈßhg wefohs'

CIKslj l%shd;aul jQ wm jdyKfhka nei mdr w¨;ajeähdj ioyd mdr fomi f.dvlr ;snQ 1$3 l¨ .,a f.dvj,a wdjrK ioyd f.k wdrCId jqfkñ' tfy;a ud fkdoekqj;aju .sfha ;dr mdfrka fldá ie.ù m%ydr t,a, lrk lef,a me;a;g jkakg jQ l¨ .,a f.dvl wdjrKhgh' tu .,a f.dfâ bÈßhg jkakg ud ñ;=re wdkkao wdrCIs;j ie.ù bÈßhg m%ydr t,a, l,d' wm ish,a,kau lef,a isg t,a, lrk ,o m%ydr j,g yd bÈßfhka .iaj, neof.k t,a, lrk m%ydr j,g m%Ó m%ydr idrA:lj t,a,lrf.k yels muk flfuka flfuka wdrCIl ia:dkfhka wdrCIl ia:dkgh bÈßhg .uka l,d' ;,ysáhd.u uy;do ta whqßkau mdr Èf.au nv.df.k m%ydr t,a, lrñka oeä wd¾'mS'Ô' m%ydr uev,Su ioyd bÈßhg weÿk' wm msgqmiska fmfkk ÿrg uQÿ fjr< style="mso-spacerun:yes"> atu m%foaYh l=vd lgq mÿre j,ska .yK újD: m%foaYhla olakg ;snQ w;r ;drmdr fomig jeäh ;drmdr w.,a 08 la muk Wiska msysgd we;' fï jk úg wd¾'mS'Ô'"fudagd¾" t,a'tï'Ô' we;=¨ tjlg ;snQ ish¨ wú Wmfhda.S lrf.k lrk,o m%ydrfhka uq¨ m%foaYhu tlu yäka foord hkjd' fï jk jg fldá i.hska wg fokl= muk ñhf.dia isákq wm ÿgqjd' fuu m%ydr ueo wm jdf.au ;,ysáhd.u uy;d;a m%Ó m%ydr t,a,lrñka ;j ;j;a bÈßhg weÿk uq;a fuu wjia:dfõ ;,ysáhd.u yy;dg à'56 fjä jreidjla t,a,fjkq wm ÿgqjd' wm ta foig m%Ó m 5ydr t,a, l, w;r uolska kej;;a fjä jreidjla ;,ysáhd.u uy;d fj;u t,a, jqkd' túg Tyq bÈßhg nv.df.k hdu kej;S oE; wúfha fofl,jßka w,a,df.k bÈßhg È.+fldg mmqj"ysi yd oe;a by,gf.k tiùug oeä W;aidyhla f.k yels muk Tijd kej; flfuka fmd,j ism .kq ÿáñ' túg Tyqg lrorhla isÿù we;s nj ug meyeÈ,s jqks' fuu m%ydr t,a, lrf.k bÈßhg hdug ;rï wmf.a msßia n,h wvq nj fydÈka oekqk' wmg yelsjQfha Tjqka bÈßhg tau je,elaùu ioyd m%Óm%ydr t,a, lrñka w,a,df.k isàu muks' fuu wjia:dj m%fhdackhg f.k f;dá fofokl= muK ie.ù bÈßhg myiqfjka we§ ud fj; m%ydrhla t,a, l,d' ud bÈßhg m%ydr t,a,lrk wúfhka WKav msgfjk whqre iksÍCIKh lr wúfha fl,jrg fjä m%ydrhla t,a, l,d' thska udf.a wúh ;snQ ol=K;g fjä jeÿk nj ug oekqks' ud thska fíÍu ioyd wdmiaig wúh;a ref.k frda,a jqfkñ' w; ysßjeà wúh w;g ysrù we;'wfys uekslalgqj wi,g fjä je§ újD: jQ ;=jd,hlska f,a .,df.kú;a je,s fmd,julg jeá hhs' ;j ÿrg;a wdrCIdùu iyd ;j;a jg folla muk frda,a fjoa§ ;j;a fjä m%ydrhla t,a,úh' túg udf.a Worhg mQpia tl w;ßka fjä jeÿkq njla ug oekqks' ud ;j;a frf,ñka f.dia lgq mÿrla ;=, ie.jqfkñ' udf.a ol=Kq w; ;ju;a isrù ysßjeà we;' ju;ska udf.a Worhg mQpiatl w;ßka w; oud ne¨fjñ' f,a .e,Su yd Worfha uia leã by,g fkrdf.kisÿre ù we;s nj udf.a ju;g yiqúh' ug CIKslj wjYH jQfha msgqmi fldkao isÿre ù weoao hkak mÍCId lsÍuhs' ;=káh me;af;ao mQpiatl w;ßka f,a iy uia leo,s wiqúh' ta wkqj ud oek .;a;d bÈßfhka .sh WKav nv midlrf.k ;=káh foiska msgj f.dia we;s nj' f,a .e,Su kej;Sula ke;' udf.a uq¨ we.u mK ke;sùf.k l,ka; .;shla oefkhs' fä ;eîugo yelshdjla ke;' ug isysh ke;sfõ.k tk njla oefkhs' fuu ia:dkfha ;j re§ isáhfyd;a Tjqka ud ,.g ú;a urd oukakg fyda ref.k f.dia wfkalúê oi jo fok nj ug ye.=Ks' thska fíÍ ;j;a Ôj;a jkakg kï ud ;dr mdr yryd tyd uQÿ fjr< ll="f,a" l=",ska" style="mso-spacerun:yes"> lef,a ueÈka ie.fjñka m,d .shd'

tu wh meñk wmg jg wdrCIdj fhdod wm mÍCId lr jdyk j,g f.dv lr.kakjd;a iu.u ;jÿrg;a re§isá fldá iuyrla kej;;a m%ydrhla t,a, lrkakg úh' tu m%ydr uev meje;aùu ioyd hqO yuqod nm,a folla le,h foig .uka lr m%ydr t,a, lrk wjia:dfõu wm jdyk j,g f.dvlrf.k wmueÈj isá ure lfgka t,shg wrf.k ukakdru k.rh yryd ;,a,ä yuqod l`ojqrg ref.k wdjd' fï jk úg ukakdru k.rfha ñksia mq`Mgla j;a ysáfha keye' Tlafldau lv idmamq jy, f.j,a fodrj,a jy, k.rfhka wE;g .sys,a,' ;,a,ä l`ojqf¾È ;uhs uu oek.;af;a Èjd rE foflysu ksr;=reju ud iu. bÈß wiqfka .uka l, ;,ysáhd.u uy;d ñhf.dia we;snj' fï fudfydf;au uQ,ia:dk fmd,sia mÍCIl .dñkS o is,ajd uy;d;a" iyldr fmd,sia wêldÍ isis,a ldßhjiï uy;d;a uf.a iómhg meñk f;dr;=re úuiqj' uu lsõjd fuu isoùu f.org lshkak tmd f.or wh l,n, fjhs" udj blaukg frday,lg ref.k hkak lsh,' ta fudfyd; jk úg uu ysáfha wdñ lEïma tfla tï'whs'rEï tfla" wdñtfla ffjoHjre ^fïc¾,& ;sfofkla meñk udj mÍCId lr, f,a jykh kj;ajkak ma,diag¾ tlla odkak ´kd" í,â ´*af,da nghla odkak Tkd lsh,d lshkj ug weyqk' ta iu.u ffjoHjre uf.a mQpia tl .,jkak yeÿj' ug nh ys;=k oekg nv ysrfj,d ;sfhk mQpia tl .,jmqyu nv wel=f,a ;sfhk foaj,a ;=jd, lfgka tshg ths lsh,d' uu lsõjd uf.a mQpiatl .,jkak tmd" udj blaukg frday,lg f.kshkak lsh,' ta fj,dfõ .ñkSis,aj uy;a;h lsõjd .,jkak tmd fvdlag¾ thd lshkfoa wykak f,vdg lror lrkak tmed lsh,d' ta CIKhlskau .dñkS is,ajd uy;a;h;a ta'tia'mS uy;a;h;a fïc¾, ;sfokd;a iu. udj w;a md j,ska fkfif,kak w,a,df.k isys ke;sfjkak tkak;la úo,d ug lsõjd thdg oeka kskao hhs fydog yqiqu .kak lsh,d' bka miq uf. mQpia tl .,j,d wjYH yÈis m%Óldr lr,d .=jkska wkqrdOmqr frday,g f.k,a, ;sfhkjd' ug isysh tkfldg ffY,Hl¾u fol ;=kla lr, ;=jd, ish,a,gu fnfy;a .,aj, nekafâÊ iy nvg fldkao;a iu. jefykak f,dl= ma,diag¾ tlla od, ;snqk' ta fj,dfõ uf.a ;d;a;;a u,a,s;a t;kg weú;a ysáh' túg uu oek.;a; f.org lshkak tmd lsh,d lsõjg fmd,sisfhka f.org lsh, ;sfhk j.' ;d;a; uf.ka weyqjd fudlo jqfka lsh,' uu lsõjd oeka uql=;a m%Yakhla keye oeka fydohs lsh,'uu tfu lsjsfú f.or wh nhfj,d ÿla fjk yskao' miq Èk oj,a fjkfldg jeäÿr m%Óldr ioyd udj fldළඹ ජාතික රෝහලට මාරැ කර රැගෙන ආවා. තවත් ප්‍රථිකාර එහෙදි කලා. නැවතත් ශෛල්‍යකර්ම දෙකක් කොළඹදි සිදු කලා. සාරථක මදි කියල දෙසතියක් පමන ප්‍රථිකාර ලැබුවට පසු මාව පොලිස් රෝහලට මාරැ කලා. පොලිස් රෝහලෙත් මාසයක් පමන පමන ප්‍රථිකාර ලද පසු ගෙදර ගොස් මාස දෙකක් පමන නේවාසිකව ප්‍රථිකාර ලබාගෙන නැවතත් මම සේරුනුවර පොලිස් ස්ථානයට සේවයට වාර්ථා කලා.

m%ydrhg uqyqk fooaÈ uu ys;=j wdfha Ôj;a fjkak wjia:djla ,efnk tlla keye lsh,' jir .kkla f.ù .sh;a ug tu isÿùu wo jf.u fydog u;lfha ;shkj' tfy;a fuh uf.a tla u;l igykla mukhs fudlo fujeks isÿùï .kkdjlgu uu fñ jk úg uqyqK§,d ;shkj'tod wm fudk ÿl úkao;a wo මුලු ukskau යුද්ධය ch.a.%yKh lr, ;sfhk ksid uy;a i;=gla oefkkjd'

Sunday, August 9, 2009

UPUL DANGALLA

I am Upul Dangalla